top of page
Events
Events
Classes
Title
Language
Class Day
Class Time
Di Zi Gui - Children 英文兒童班
English
Saturday 週六
10:00AM - 12:00PM
Di Zi Gui - Adults 中文成人班
Mandarin
Saturday 週六
2:00PM - 4:00PM
Di Zi Gui - Children 中文兒童班
Mandarin
Saturday 週六
2:00PM - 4:00PM
Di Zi Gui - Adults 越南文成人班
Vietnamese
Saturday 週六
10:00AM - 12:00PM
Classes
Weekly Meditation
Day
Session
Time
Scheduled
Sunday
1st Session
09:00 AM - 11:00 AM
Singing of Amitabha Sutra
Walking and Sitting Meditation to mindfulness of "Amitabha"
Dharma talk by Ven. Master Chin Kung in Chinese
2nd Session
11:00AM - 12:30PM
Walking and Sitting Meditation to mindfulness of "Amitabha"
Dharma talk by Ven. Master Chin Kung in Vietnamese translation
Dedication of merits for the benefit of all sentient beings
Lunch Break
12:30 PM to 1:30 PM
Lunch break
3rd Session
1:30PM - 3:00PM
Walking and Sitting Meditation to mindfulness of "Amitabha"
Dharma talk by Ven. Master Chin Kung in Chinese
4th Session
3:00PM - 4:30PM
Walking and Sitting Meditation to mindfulness of "Amitabha"
Dharma talk by Ven. Master Chin Kung in Vietnamese translation
Dedication of merits for the benefit of all sentient beings

Weekly meditation runs every Sunday unless there is an event.

Saturday meditations occur only on dates specified and run to the same itinerary as below. 

Weekly Meditation Timetable
時間 Thời gian
事項 Thứ Tự
第一支香 Nén Hương Thứ Nhất
9:00am - 9:30am
蓮池讚 Liên Trì Tán, 彌陀經 A Di Dà Kinh, 讚佛偈 Tán Phật Kệ
9:30am - 9:40am
繞佛 Nhiễu Phật, 歸位 Quy Vị
9:40am - 10:20am
師父開示 Sư Phụ Khai Thị
10:20am - 10:50am
起腔西方極樂世界 Khởi Tán Tây Phương Cực Lạc Thế Giới..., 地鐘念佛 Địa Chung Niệm Phật, 剎板 Sát Bản, 請放腿 Xin Duỗi Chân
10:50am - 11:00am
拜佛 Lễ Phật
第二支香 Nén Hương Thứ Nhì
11:00am - 11:20am
起腔西方極樂世界 Khởi Tán Tây Phương Cực Lạc Thế Giới..., 繞佛 Nhiễu Phật, 歸位 Quy Vị
11:20am - 11:40am
地鐘念佛 Địa Chung Niệm Phật, 剎板 Sát Bản
11:40am - 11:50am
放越南語的開示 Khai Thị Tiếng Việt (mp3)
11:50am - 12:15pm
起腔西方極樂世界 Khởi Tán Tây Phương Cực Lạc Thế Giới..., 地鐘念佛 Địa Chung Niệm Phật, 剎板 Sát Bản, 起腔願生西方淨土中 Khởi Tán Nguyên Sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung..., 請放腿 Xin Duỗi Chân
12:15pm - 12:30pm
大眾請起立 Xin Đại Chúng Đứng Dậy, 先 個別迴向 Trước Cá Biệt Hồi Hướng, 後 迴向偈 Sau Hồi Hướng Kệ, 三皈依 Tam Quy Y, 禮佛三拜 Lễ Phật Tam Bái, 念佛出班 Niệm Phật Xuất Ban
bottom of page